Beleidsplan 2017 van de Stichting Vrienden Ashram
Download hier

Inleiding

Vanaf 1 januari 2014 is elke als ANBI erkende stichting verplicht een jaarlijks beleidsplan te publiceren.

Het globale beleid van de Stichting Vrienden Ashram (S.V.A.) zal de donateurs vanuit onze Nieuwsbrieven en website reeds duidelijk zijn, maar wordt hieronder voor de volledigheid nog eens samengevat.

Volgens artikel 2 van de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden Sri Kanyakumari Gurukula Ashram d.d. 7 oktober 1996 heeft onze Stichting ten doel:

<Het ondersteunen van Derde Wereldprojecten, in het bijzonder de “Sri Kanyakumari Gurukula Ashram”. Dit is een project voor wezen en vondelingen in India. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van voormelde doelstelling alsmede door het ondersteunen en ontwikkelen van plannen die passen in voormelde doelstelling, dit genomen in de meest uitgebreide zin van het woord.>

De Ashram neemt ook kinderen uit extreem problematische gezinnen en halfwezen op. Ook worden soms  vrouwen die in zeer moeilijke sociale omstandigheden verkeren en dreigen ten onder te gaan voor kortere of langere tijd opgenomen. Deze vrouwen krijgen dan voedsel, onderdak en een minimale beloning voor verrichte werkzaamheden. Daarom is de Ashram geen weeshuis, maar een opvanghuis voor kinderen en vrouwen die in sociale nood verkeren. Zij wonen er in diverse huizen, verdeeld over 3 locaties in een “extended family” verband. De aan de Ashram verbonden school heeft een belangrijke regionale functie.

De S.V.A. zamelt geen goederen meer in voor de Ashram i.v.m. de hoge transportkosten. We bieden uitsluitend financiële steun. De S.V.A. steunt zowel de SKG Ashram (de kinderhuizen) als ook de Alamelu Ammal Gurukula Ashram (AAG Ashram), de aan de Ashram verbonden school die door de SKG Ashram als zelfstandige rechtspersoon werd opgericht.

De Ashram heeft de laatste jaren te maken met ernstige exploitatietekorten. Deze tekorten zijn ontstaan door het stoppen van donaties van een Franse hulporganisatie en door voortdurende prijsstijgingen in India. Deels wordt dit opgevangen doordat het totaal aantal kinderen in de Ashram daalt, maar de situatie blijft zorgelijk. Aangezien in het meest gunstige geval de Ashram in de toekomst toch nog voor meer dan 50 % van donaties afhankelijk zal blijven om op het huidige niveau te kunnen blijven functioneren en niet te verwachten valt dat binnen enkele jaren deze steun geheel zal kunnen worden overgenomen door Indiase donateurs, zet de S.V.A. zich onverminderd in om haar steun te continueren, en waar mogelijk uit te breiden.

Beleidsplan van de SVA voor 2017

We streven ernaar de reguliere donaties te continueren, zowel die aan de SKG Ashram als die aan de AAG Ashram (de school). Minimaal op het huidige niveau (zie de jaarrekening 2015), maar we zullen ons blijven inspannen om meer regelmatige donateurs te vinden. Vooral sponsoren voor de kinderen die de Ashramschool bezoeken zijn zeer welkom. Van belang is donateurs te wijzen op de mogelijkheid met de S.V.A. een overeenkomst te sluiten om voor minimaal 5 jaar te doneren, waardoor het gehele per jaar gedoneerde bedrag van de belasting kan worden afgetrokken. Dit kan nu zonder extra kosten (geen notaris nodig!).

De verdeling van onze regelmatige donaties tussen de SKG Ashram en de Ashram school (AAGA) kan in overleg met de Ashramleiding worden gewijzigd. Dat zou kunnen betekenen dat door de AAGA de schoolgelden verhoogd moeten worden. De leiding van de Ashram kiest hier vooralsnog niet voor.

Waar mogelijk, en op aanvraag van de Ashram, zullen we acties plannen voor deelprojecten die zowel het kinderopvanghuis als de school kunnen betreffen. De S.V.A. zal zich daarbij inspannen subsidies in Nederland te verwerven. Eenmalige giften zullen zo veel mogelijk in overleg met de donateur aan deelprojecten worden besteed, met een kostenplanning vooraf door de Ashram, en rapportage achteraf aan de SVA en de betreffende donor, aangevuld met foto’s, binnen 3 maanden na voltooiing van het project.

Onderhoud van de woonhuizen en de school blijft een belangrijk punt van aandacht voor de SVA. Wij zullen waar mogelijk daarvoor sponsoren zoeken.

De afbouw van de school vordert gestaag. Vorig jaar werden met steun van een Deense hulporganisatie 2 nieuwe klaslokalen gebouwd.  Door uitbreiding van het lesprogramma naar Standard XII is er nog steeds een krapte aan leslokalen. Afbouw van de school blijft voor de SVA daarom een belangrijk punt. De S.V.A. is dit jaar een Schoolproject 2017 gestart, dat o.a. de bouw van een 16e klaslokaal omvat (zie elders op onze website voor het gehele plan). Voor dit project is subsidie van Stichting Wilde Ganzen verkregen.

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs zal ook in 2017 voor de SVA een speerpunt zijn. Waar mogelijk zal de S.V.A. gekwalificeerde vrijwilligers in contact brengen met de Ashramschool.

Gezien de voor Berry Farm ontwikkelde plannen, die de Ashram in samenwerking met een Deense hulporganisatie opstelde en waarvoor een subsidie van een Deense onderneming werd verkregen, zal de S.V.A. ook in 2017 geen steun verlenen aan projecten ten behoeve van de landbouw op Berry Farm.

Fondsenwerving in India zelf komt aarzelend op gang. In 2015 volgden 2 medewerkers van de Ashram een 5 daagse workshop hierover in Bangalore (gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie “Wilde Ganzen”) De S.V.A. blijft met de Ashram in gesprek over de mogelijkheden, en de knelpunten, om meer vaste donateurs in India zelf te engageren. Ook besprak de S.V.A. de mogelijkheden om lokale acties in India te voeren om meer Indiase burgers bij de Ashram te betrekken; we blijven de Ashram hiertoe stimuleren en ondersteunen. Het gebruik van social media wordt ook voor de Ashram steeds belangrijker.