Beleidsplan 2016 van de Stichting Vrienden Ashram
NB (28-dec-16): Binnenkort kunt u hier het nieuwe beleidsplan voor 2017 vinden

Inleiding

Vanaf 1 januari 2014 is elke als ANBI erkende stichting verplicht een jaarlijks beleidsplan te publiceren.

Het globale beleid van de Stichting Vrienden Ashram (S.V.A.) zal de donateurs vanuit onze Nieuwsbrieven en website reeds duidelijk zijn, maar wordt hieronder voor de volledigheid nog eens samengevat.

Volgens artikel 2 van de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden Sri Kanyakumari Gurukula Ashram d.d. 7 oktober 1996 heeft onze Stichting ten doel:

<Het ondersteunen van Derde Wereldprojecten, in het bijzonder de “Sri Kanyakumari Gurukula Ashram”. Dit is een project voor wezen en vondelingen in India. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van voormelde doelstelling alsmede door het ondersteunen en ontwikkelen van plannen die passen in voormelde doelstelling, dit genomen in de meest uitgebreide zin van het woord.>

De Ashram neemt ook kinderen en vrouwen op die in extreem moeilijke sociale omstandigheden verkeren en dreigen ten onder te gaan. De vrouwen krijgen dan voedsel, onderdak en een minimale beloning voor verrichte werkzaamheden. De S.V.A. zamelt geen goederen meer in voor de Ashram i.v.m. de hoge transportkosten.

De S.V.A. steunt zowel de SKG Ashram (de kinderhuizen) als ook de Alamelu Ammal Gurukula Ashram (AAGA), de aan de Ashram verbonden school die door de SKG Ashram als zelfstandige rechtspersoon werd opgericht.

In 2014 is de Ashram begonnen met het totaal aantal opgenomen kinderen te verminderen in verband met een ernstig exploitatietekort. Dit tekort was ontstaan door het stoppen van donaties van een Franse hulporganisatie, en door voortdurende prijsstijgingen in India. Terwijl er enkele jaren geleden nog 160 kinderen in de Ashram woonden is dat aantal in October 2015 teruggebracht tot 105. De SVA ondersteunt dit beleid, ook omdat het de kwaliteit van leven voor de kinderen in de Ashram zal kunnen verbeteren.

Aangezien in het meest gunstige geval de Ashram in de toekomst toch nog voor meer dan 50 % van donaties afhankelijk zal blijven om op het huidige niveau te kunnen blijven functioneren, en niet te verwachten valt dat binnen enkele jaren deze steun geheel zal kunnen worden overgenomen door Indiase donateurs, zet de S.V.A. zich onverminderd in om haar steun te continueren, en waar mogelijk uit te breiden.

Beleidsplan van de SVA voor 2016

We streven ernaar de reguliere donaties te continueren, zowel die aan de SKG Ashram als die aan de AAGA (de school). Minimaal op het huidige niveau (zie de jaarrekening 2014), maar we zullen ons blijven inspannen om meer regelmatige donateurs te vinden. Vooral sponsoren voor de kinderen die de Ashramschool bezoeken zijn zeer welkom.

De verdeling van onze regelmatige donaties tussen de SKG Ashram en de Ashram school (AAGA) kan in 2016 in overleg met de Ashramleiding worden gewijzigd. Dat zou kunnen betekenen dat door de AAGA de schoolgelden verhoogd moeten worden. De konsekwenties hiervan zullen opnieuw met de school besproken worden.

Waar mogelijk, en op aanvraag van de Ashram, zullen we acties plannen voor deelprojecten die zowel het weeshuis als de school kunnen betreffen. De S.V.A. zal zich daarbij inspannen subsidies in Nederland te verwerven. Eenmalige giften zullen zo veel mogelijk in overleg met de donateur aan deelprojecten worden besteed, met een kostenplanning vooraf door de Ashram, en rapportage achteraf aan de SVA en de betreffende donor, aangevuld met foto’s, binnen 3 maanden na voltooiing van het project.

Onderhoud van de woonhuizen en de school blijft een belangrijk punt van aandacht voor de SVA. Wij zullen waar mogelijk daarvoor sponsoren zoeken.

De afbouw van de school met nog 3 lokalen is door ontbrekende middelen vertraagd. Toegezegde steun door een Indiase sponsor is helaas niet gerealiseerd. Door uitbreiding van het lesprogramma naar Standard XI, en naar we hopen op korte termijn verder naar Standard XII, betekent een krapte aan leslokalen. Afbouw van de school blijft voor de SVA daarom een belangrijk punt.

In januari/februari 2016 zal onze penningmeester Hans Buijze, samen met een oud-collega, een werkbezoek van 6 weken aan de Ashram brengen. Zij zullen zich daarbij vooral met de kwaliteit van het onderwijs op de AAGA school bezig houden, workshops geven en eventueel adviseren. Beide heren hebben zeer ruime onderwijservaring in Nederland. Kwaliteitsverbetering van het onderwijs zal daarom in 2016 voor de SVA een speerpunt zijn.

Gezien de voor Berry Farm ontwikkelde plannen, die de Ashram in samenwerking met een Deense hulporganisatie opstelde en waarvoor een subsidie van een Deense onderneming werd verkregen, zal de S.V.A. ook in 2016 geen steun verlenen aan projecten ten behoeve van de landbouw op Berry Farm. De uitvoering van deze plannen is thans in volle gang.

Fondsenwerving in India zelf komt aarzelend op gang; vorig jaar volgden 2 medewerkers van de Ashram een 5 daagse workshop hierover in Bangalore (gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie “Wilde Ganzen”) De SVA blijft met de Ashram in gesprek over de mogelijkheden, en de knelpunten, om meer vaste donateurs in India zelf te engageren.