Beleidsplan 2018 van de Stichting Vrienden Ashram

Download hier het volledige beleidsplan 2018

Inleiding

Volgens artikel 2 van de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden Sri Kanyakumari Gurukula Ashram d.d. 7 oktober 1996 heeft onze Stichting ten doel:

Het ondersteunen van Derde Wereldprojecten, in het bijzonder de “Sri Kanyakumari Gurukula Ashram”. Dit is een project voor wezen en vondelingen in India. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van voormelde doelstelling alsmede door het ondersteunen en ontwikkelen van plannen die passen in voormelde doelstelling, dit genomen in de meest uitgebreide zin van het woord.

De Ashram neemt ook kinderen uit extreem problematische gezinnen en half-wezen op. Zij vormen nu de meerderheid van de bewoners van de Ashram. Het contact met familieleden blijft, waar mogelijk, in stand. Ook worden soms  vrouwen die in zeer moeilijke sociale omstandigheden verkeren en dreigen ten onder te gaan voor kortere of langere tijd opgenomen. Deze vrouwen krijgen dan voedsel, onderdak en een minimale beloning voor verrichte werkzaamheden. Daarom is de Ashram geen weeshuis in de strikte zin van het woord, maar een opvanghuis voor kinderen en vrouwen die in (psycho-)sociale nood verkeren. Zij wonen er in diverse huizen, verdeeld over 3 locaties in een “extended family” verband. De aan de Ashram verbonden Engelstalige school heeft een belangrijke regionale functie.

De S.V.A. zamelt geen goederen meer in voor de Ashram i.v.m. de hoge transportkosten. We bieden uitsluitend financiële steun. De S.V.A. steunt zowel de SKG Ashram (de kinderhuizen) als ook de Alamelu Ammal Gurukula Ashram (AAG Ashram), de aan de Ashram verbonden school die door de SKG Ashram als zelfstandige rechtspersoon werd opgericht.

De Ashram heeft de laatste jaren te maken met wisselende exploitatietekorten. Deze tekorten zijn o.a. ontstaan door het stoppen van donaties van een Franse hulporganisatie, en door voortdurende prijsstijgingen in India. Eigen inkomsten uit land- en tuinbouw op 2 boerderijen elders in de regio vallen om diverse redenen tot nu toe tegen. Financiële ondersteuning door buitenlandse donateurs is nog steeds van essentiële betekenis, ook nu langzamerhand meer steun vanuit India zelf op gang komt. Subsidies via de Indiase overheid verkregen zijn echter  beslist onvoldoende om alleen daarmee op het huidige niveau te kunnen blijven functioneren, zowel wat het kinderhuis als de school betreft.

Daarom zet de S.V.A. zich onverminderd in om de SKG Ashram en de AAG Ashram financieel te ondersteunen, en waar mogelijk deze steun nog uit te breiden.

Beleidsplan van de SVA voor 2018

We streven ernaar de reguliere donaties te continueren, zowel die aan de SKG Ashram als die aan de AAG Ashram (de school). Minimaal op het huidige niveau (zie de jaarrekening 2017), maar we zullen ons blijven inspannen om meer regelmatige donateurs te vinden. Vooral sponsoren voor de kinderen die de Ashramschool bezoeken zijn zeer welkom. Van belang is donateurs te wijzen op de mogelijkheid met de S.V.A. een overeenkomst te sluiten om voor minimaal 5 jaar te doneren, waardoor het gehele per jaar gedoneerde bedrag van de belasting kan worden afgetrokken. Dit kan nu zonder extra kosten (geen notaris nodig!).

De verdeling van onze regelmatige donaties tussen de SKG Ashram en de Ashram school (AAGA) kan in overleg met de Ashramleiding worden gewijzigd. Wel dienen onze donateurs die voor een specifieke bestemming voor hun donatie gekozen hebben daarmee akkoord te gaan.

Waar mogelijk, en op aanvraag van de Ashram, zullen we acties plannen voor deelprojecten die zowel het kinderhuis als de school kunnen betreffen. De S.V.A. zal zich daarbij blijven inspannen subsidies in Nederland te verwerven. Eenmalige grote giften zullen zo veel mogelijk in overleg met de donateur aan deelprojecten worden besteed, met een kostenplanning vooraf door de Ashram, en rapportage achteraf aan de SVA en de betreffende donor, aangevuld met foto’s, binnen 3 maanden na voltooiing van het project.

Onderhoud van de woonhuizen en de school blijft een belangrijk punt van aandacht voor de SVA. Wij zullen waar mogelijk daarvoor sponsoren zoeken.

De afbouw van de school is met het succesvol afronden van ons Schoolproject 2017 (met subsidie door Wilde Ganzen) in een eindfase gekomen. Verwacht wordt dat het nieuwe klaslokaal aan het eind van 2018 in gebruik kan worden genomen. Wel heeft de Ashram de wens geuit nog een vergaderruimte en een directiekamer bij de school te realiseren. Wij zullen over de noodzaak daarvan binnenkort met de Ashram in gesprek gaan.

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs zal ook in 2018, en daarna, voor de SVA een speerpunt zijn. Waar mogelijk zal de S.V.A. gekwalificeerde vrijwilligers in contact brengen met de Ashramschool. Herhaling van een seminar voor leerkrachten over onderwijsmethodiek wordt door de Ashram zeer op prijs gesteld; mogelijk kan dit opnieuw door de S.V.A. in 2019 worden georganiseerd. Deelname van de schoolleiding aan relevante cursussen en seminars in India wordt door ons ondersteund en waar mogelijk ook (gedeeltelijk) betaald.

Gezien de voor Berry Farm ontwikkelde plannen, die de Ashram in samenwerking met een Deense hulporganisatie opstelde en waarvoor een subsidie van een Deense onderneming werd verkregen, zal de S.V.A. ook in 2018 geen steun verlenen aan projecten ten behoeve van de landbouw op Berry Farm.

De S.V.A. blijft met de Ashram in gesprek over de mogelijkheden, en de knelpunten, om meer vaste donateurs in India zelf te engageren. Ook besprak de S.V.A. de mogelijkheden om lokale acties in India te voeren om meer Indiase burgers bij de Ashram te betrekken; we blijven de Ashram hiertoe stimuleren en ondersteunen. Het gebruik van social media wordt ook voor de Ashram steeds belangrijker.

Om onze donateurs beter over de gang van zaken in het kinderhuis en de school te informeren zullen we er bij de leiding van de Ashram op aandringen ons maandelijks beknopt te mailen over hun wel en wee, waar mogelijk met foto’s toegelicht.