Beleidsplan 2019 van de Stichting Vrienden Ashram

Download beleidsplan 2019

Inleiding

Volgens artikel 2 van de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden Sri Kanyakumari Gurukula Ashram d.d. 7 oktober 1996 heeft onze Stichting ten doel:

het ondersteunen van Derde Wereldprojecten. In het bijzonder de “Sri Kanyakumari Gurukula Ashram”. Dit is een project voor wezen en vondelingen in India. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van voormelde doelstelling alsmede door het ondersteunen en ontwikkelen van plannen die passen in voormelde doelstelling, dit genomen in de meest uitgebreide zin van het woord.

De Ashram neemt tegenwoordig vooral kinderen uit extreem problematische gezinnen, en halfwezen op. Zij vormen nu de meerderheid van de bewoners van de Ashram. Het contact met familieleden blijft, waar mogelijk, in stand Ook worden soms vrouwen die in zeer moeilijke sociale omstandigheden verkeren en dreigen ten onder te gaan voor kortere of langere tijd opgenomen. Deze vrouwen krijgen dan voedsel, onderdak en een minimale beloning voor verrichte werkzaamheden. Daarom is de Ashram geen weeshuis in de strikte zin van het woord, maar een opvanghuis voor kinderen en vrouwen die in (psycho-)sociale nood verkeren. Zij wonen er in diverse huizen, verdeeld over 3 locaties in een “extended family” verband. De aan de Ashram verbonden Engelstalige school heeft ook een belangrijke regionale functie.

De S.V.A. zamelt geen goederen meer in voor de Ashram i.v.m. de hoge transportkosten. We bieden uitsluitend financiële steun. De S.V.A. steunt zowel de SKG Ashram (de kinderhuizen) als ook de Alamelu Ammal Gurukula Ashram (AAG Ashram) , de aan de Ashram verbonden school die door de SKG Ashram als zelfstandige rechtspersoon werd opgericht.

De Ashram heeft de laatste jaren te maken met wisselende exploitatietekorten. Deze tekorten zijn o.a. ontstaan door het stoppen van donaties van een Franse hulporganisatie, en door voortdurende prijsstijgingen in India. Eigen inkomsten uit land-en tuinbouw op 2 boerderijen elders in de regio vallen om diverse redenen tot nu toe tegen. Financiële ondersteuning door buitenlandse donateurs is nog steeds van essentiële betekenis, ook nu langzamerhand meer steun vanuit India zelf op gang komt. Subsidies via de Indiase overheid verkregen zijn echter beslist onvoldoende om alleen daarmee op het huidige niveau te kunnen blijven functioneren, zowel wat het kinderhuis als de school betreft.

Daarom zet de S.V.A. zich onverminderd in om de SKG Ashram en de AAG Ashram financieel te ondersteunen. En waar mogelijk deze steun nog uit te breiden.

Beleidsplan van de S.V.A. voor 2019

We streven ernaar de reguliere donaties te continueren, zowel aan de SKG Ashram als aan de AAG Ashram (de school). Minimaal op het huidige niveau (zie de jaarrekening 2018) maar we zullen ons blijven inspannen om meer regelmatige donateurs te vinden. Vooral sponsoren voor de kinderen die de Ashramschool bezoeken zijn zeer welkom. Van belang is om donateurs te wijzen op de mogelijkheid om met onze Stichting een overeenkomst te sluiten om voor minimaal 5 jaar te doneren, waardoor het gehele per jaar gedoneerde bedrag van de belasting kan worden afgetrokken. Deze overeenkomst kan zonder extra (notaris-)kosten met ons gesloten worden.

De verdeling van onze regelmatige donaties tussen de SKG Ashram en de AAG Ashram (de school) kan in overleg met de leiding van de Ashram worden gewijzigd. Wel dienen onze donateurs die voor een specifieke bestemming van hun donatie gekozen hebben daarmee akkoord te gaan.

Waar mogelijk, en op aanvraag van de Ashram, zullen we acties plannen voor deelprojecten die zowel het kinderhuis als de school betreffen. De S.V.A. zal zich daarbij blijven inspannen om subsidies in Nederland te verwerven. Eenmalige grote giften zullen zoveel mogelijk in overleg met de donateur aan deelprojecten  worden besteed, met een kostenplanning vooraf door de Ashram, en rapportage achteraf aan de S.V.A. en de betreffende donateur, aangevuld met foto’s, binnen 3 maanden na voltooiing van het project.

Onderhoud van de woonhuizen en de school blijft een belangrijk punt van aandacht voor de S.V.A. Wij zullen waar mogelijk daarvoor sponsoren zoeken.

De kwaliteit van zorg voor de kinderen in de woonhuizen heeft onze aandacht. Nog steeds groeien de kinderen er op onder heel basale omstandigheden. Inmiddels verandert de Indiase maatschappij en we vragen ons af of het niet nodig is om wat meer aandacht te hebben voor kwalitatieve verbeteringen van de leefomstandigheden. Zo viel het ons op dat de kinderen heel erg gericht zijn op hun school en op leren, maar zich in de weekenden en vakanties soms vervelen. Er zal binnenkort hierover met de leiding van de SKG Ashram worden gesproken.

De afbouw van de school is met het succesvol afronden van ons Schoolproject 2017 (met subsidie door Stichting Wilde Ganzen) in een eindfase gekomen. Het nieuwe (16e) klaslokaal is eind 2018 in gebruik genomen. Ook is het basketbalveld in gebruik.

Dankzij een grote gift van een van onze donateurs  in juni 2019 is de bouw van een bibliotheeklokaal voor de school gepland en zal naar verwachting nog in 2019 worden uitgevoerd. De Ashram heeft de wens geuit nog een vergaderruimte en een directiekamer bij de school te realiseren. Wij zullen over de noodzaak daarvan binnenkort met de Ashram in gesprek gaan.

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs zal ook in 2019, en daarna, voor de S.V.A. een speerpunt zijn. Waar mogelijk zal de S.V.A. gekwalificeerde vrijwilligers in contact brengen met de Ashramschool. Herhaling van een seminar voor leerkrachten over onderwijsmethodiek wordt door de Ashram zeer op prijs gesteld. Mogelijk kan dit door de S.V.A. in 2019 opnieuw worden georganiseerd. Deelname van de schoolleiding aan relevante cursussen en seminars in India wordt door ons ondersteund en waar mogelijk `(gedeeltelijk) betaald.

Gezien de voor Berry Farm ontwikkelde plannen , die de Ashram in samenwerking met een Deense hulporganisatie opstelde en waarvoor een subsidie van een Deense onderneming werd verkregen, zal de S.V.A. ook in 2019 geen steun verlenen aan projecten ten behoeve van de landbouw op Berry Farm.

De S.V.A. blijft met de Ashram in gesprek over de mogelijkheden, en de knelpunten , om meer vaste donateurs in India zelf te engageren. Ook besprak de S.V.A. reeds de mogelijkheid om lokale acties in India te voeren om meer Indiase burgers bij de Ashram te betrekken; we blijven de Ashram hiertoe stimuleren en ondersteunen. Het gebruik van social media wordt ook voor de Ashram steeds belangrijker en biedt mogelijkheden denken wij.

Wij streven ernaar om onze donateurs over de gang van zaken in de kinderhuizen en de school op meer regelmatige basis te berichten. We vroegen de leiding van de Ashram om ons met dat doel maandelijks beknopt te mailen over hun wel en wee, waar mogelijk met foto’s toegelicht. Inzet van onze website en Facebook zou nog intensiever kunnen, denken wij.