Beleidsplan 2021 van de Stichting Vrienden Ashram

Download het beleidsplan 2021

Inleiding

Volgens artikel 2 van de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden Sri Kanyakumari Gurukula Ashram d.d. 7 oktober 1996 heeft onze Stichting ten doel:

het ondersteunen van Derde Wereldprojecten. In het bijzonder de “Sri Kanyakumari Gurukula Ashram”. Dit is een project voor wezen en vondelingen in India. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van voormelde doelstelling alsmede door het ondersteunen en ontwikkelen van plannen die passen in voormelde doelstelling, dit genomen in de meest uitgebreide zin van het woord.

De Ashram neemt tegenwoordig vooral kinderen uit extreem problematische gezinnen, en halfwezen op. Zij vormen nu de meerderheid van de bewoners van de Ashram. Het contact met familieleden blijft, waar mogelijk, in stand Ook worden soms vrouwen die in zeer moeilijke sociale omstandigheden verkeren en dreigen ten onder te gaan voor kortere of langere tijd opgenomen. Deze vrouwen krijgen dan voedsel, onderdak en een minimale beloning voor verrichte werkzaamheden. Daarom is de Ashram geen weeshuis in de strikte zin van het woord, maar een opvanghuis voor kinderen en vrouwen die in (psycho-)sociale nood verkeren. Zij wonen er in diverse huizen, verdeeld over 3 locaties in een “extended family” verband. De aan de Ashram verbonden Engelstalige school heeft ook een belangrijke regionale functie.

De S.V.A. zamelt geen goederen meer in voor de Ashram i.v.m. de hoge transportkosten. We bieden uitsluitend financiële steun. De S.V.A. steunt zowel de SKG Ashram (de kinderhuizen) als ook de Alamelu Ammal Gurukula Ashram (AAG Ashram) , de aan de Ashram verbonden school die door de SKG Ashram als zelfstandige rechtspersoon werd opgericht.

De Ashram ontvangt op beperkte schaal subsidies van de Indiase overheid. Deze zijn echter beslist onvoldoende om alleen daarmee op het huidige niveau te kunnen blijven functioneren, zowel wat het kinderhuis als de school betreft.

Financiële ondersteuning door buitenlandse donateurs is nog steeds van essentiële betekenis, ook nu langzamerhand meer steun vanuit India zelf op gang komt

 Eigen inkomsten uit land-en tuinbouw op 2 boerderijen elders in de regio vallen om diverse redenen tot nu toe tegen en zullen ook de komende jaren niet voldoende zijn om de Ashram geheel financieel zelfredzaam te maken.

Daarom zet de S.V.A. zich onverminderd in om de SKG Ashram en de AAG Ashram financieel te ondersteunen.

Beleidsplan van de S.V.A. voor 2021

De S.V.A. wordt geconfronteerd met een teruglopend aantal regelmatige donaties (per maand, kwartaal of jaarlijks), terwijl we wel voor projecten soms zeer ruimhartige bijdragen mogen ontvangen. Tot op heden lukte het ons wel om een vast halfjaarlijks bedrag naar zowel de SKG Ashram als de AAG Ashram over te maken, maar het is zeer de vraag of dit in de toekomst mogelijk zal blijven. We zullen ons meer op projectmatige ondersteuning moeten gaan richten, en middels acties geld ophalen. Desalniettemin blijft steun bij de vaste lasten (wonen, voedsel, kleding, onderhoud etc.) van groot belang.

Het samenwerken met Indiase donateurs zal door de S.V.A. in overleg met de Ashram verder gestimuleerd worden.

Door de corona pandemie zijn gedurende een groot deel van het jaar 2020 lang niet alle plaatsen bezet geweest in de Ashram en kon zij haar doelstelling om het maximaal toegestane aantal kinderen op te vangen (114 per 1 jan. 2021) niet waarmaken.

De school was voor een groot deel van het jaar gesloten , conform de richtlijnen van de overheid. Hierdoor waren er minder inkomsten, maar ook minder uitgaven. De S.V.A. verzette zich tegen het niet uitbetalen van loon aan het onderwijzend personeel. Waar nodig zullen we ook in 2021 hiervoor ondersteuning bieden met extra donaties.

Een deel van onze reguliere donatie van het 2e semester van 2020 aan de SKGA is  besteed aan het meefinancieren van de bouw van een ziekenzaal voor besmette kinderen (de bouw is in maart 2021 nog in gang)

Het is nog erg onzeker hoe snel de Ashram weer op volle sterkte zal kunnen functioneren, en wanneer de school weer het volledige lesprogramma kan aanbieden.

De door de (deelstaat-)regering getroffen maatregelen veranderen frequent, afgestemd op de ontwikkeling van de pandemie. Het Covid-19 vaccinatieprogramma is in Tamil Nadu nog maar in een zeer pril stadium. De S.V.A. heeft daarom besloten enige financiële reserve op te bouwen en vooralsnog alleen onze vaste donaties over te maken. De Ashram legt over de besteding hiervan aan ons globale verantwoording af. In de loop van 2021 zal duidelijker worden aan welke activiteiten de S.V.A. het meest verantwoord steun kan verlenen. Velen zijn in India ernstig financieel getroffen door de coronacrisis en we verwachten dat er in de loop van dit jaar veel hulpvragen aan de Ashram gesteld gaan worden.

Op Facebook (stichtingvriendenashram)  en onze website www.svashram.nl zullen we over de ontwikkelingen in India, en in het bijzonder in de Ashram, regelmatig berichten.